Evenals het jaar ervoor stond 2021 in het teken van de Corona pandemie. Dwz. minder activiteiten en contacten. Maar de deelname en tekstuele bijdrages aan het Platform Duurzame en Solidaire Economie en aan Ontgroei/degrowth werden voortgezet. Zo ook was er het voor beide partijen vruchtbare contact met de degrowth-opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Voorts werden enkele nieuwe artikelen geschreven en rondgestuurd: oa. over de geldmacht, en over de nieuwe mens. Ook  werd het reageren op krantenartikelen voortgezet. Af en toe leidde dat tot de plaatsing van een ingezonden brief.
Het idee voor een flexibilisering van de economie werd verder verspreid. Dit is een centraal thema van de stichting en beoogt de economie te bevrijden van de dwang tot enerzijds het alsmaar produceren en anderzijds de opjaging vanuit de bedrijfsinvesteringen en -leningen. Maar het plan daartoe van twee studiebijeenkomsten, te weten over geld en over werkgelegenheid, kon nog niet gerealiseerd worden, noch de afsluitende, meer brede conferentie erover. Werk werd nog gedaan aan het archief: verdere ordening en verdunning. Er werd input geleverd aan een duurzaamheidsgids voor de stad Utrecht op de thema’s zonne-energie en lokaal geld. De alarmerende rapporten over de klimaatopwarming – hoewel altijd voorspeld door de stichting – had enige invloed op ons ‘binnenklimaat’. “Heeft het nog wel zin wat we doen?” Maar troost is dat ons aloude pleidooi voor drastische materiele krimp van de economie nu ruimer gehoord wordt. Nauw contact bleef er met de Franse ontgroei-groep Entropia en de Europese groep Ecoropa. Tegen het eind van het jaar kwam een trouwe ‘fan’ van de stichting en vriend van de voorzitter te overlijden, George Epler. Hij heeft zijn hele leven bij de Raad van Europa gewerkt en daar enkele decennia aan milieu-educatie gedaan. Na zijn pensionering ging hij in Aix-en-Provence wonen. Hij heeft er altijd op gezinspeeld dat hij wat aan de stichting zou nalaten. De nalatenschap wordt nu behandeld door zijn notaris. Slechts eenmaal kwam het bestuur – ter herinnering: allen vrijwilligers – bijeen in een revalidatiecentrum waar toen de voorzitter verbleef.

Jaarrekening Stichting Aarde 2021

Jaarrekening